In de Algemene Vergadering van 17 juni 2009, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

Hoofdstuk 1: Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1: De volledige benaming van de club is BC Atlantis Ieper. Dit betekent BowlingClub Atlantis Ieper.

Artikel 2: De zetel van de club is gevestigd te Potakker 37, 8900 Ieper.

Artikel 3: De club is een sportvereniging. Het doel van de club is:

  1. De bowlingsport verbreiden.
  2. Ploegen samenstellen die kunnen deelnemen aan georganiseerde bowlingsportwedstrijden.
  3. Wedstrijden en trainingen inrichten voor de leden.
  4. Een of meerdere ploegen alsook leden aansluiten bij de BBSF, de Belgische BowlingSport Federatie.

De club ontzegt zich elke inmenging in politieke-, geloofs-, en of taalproblemen.

Artikel 4: Alle bepalingen der statuten of reglementen van de club die tegenstrijdig zouden zijn met statuten of reglementen van de BBSF zijn nietig.

In geval van ontbinding van de club zal het eventuele batig saldo na betaling van alle schulden van de club, gestort worden aan liefdadige werken, waarvan de keuze zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de beheerraad van de BBSF.

De club en de leden van de club verbinden er zich toe de statuten, reglementen en besluiten van de BBSF te eerbiedigen.

Artikel 5: De club is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: De algemene vergadering

Afdeling 1. Samenstelling

Artikel 6: De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de club. Het minimum aantal leden van de club bedraagt 10.

Elk lid ondertekent bij toetreding een toetredingsformulier waarin hij of zij zich akkoord verklaart met de statuten, reglementen en besluiten van de club.

Dit toetredingsformulier belichaamt de overeenkomst van lidmaatschap tussen de club enerzijds en het lid niet-professionele sportbeoefenaar anderzijds.

Artikel 7: Ieder lid kan zich ten allen tijde uit de club terugtrekken door een aangetekend schrijven aan de voorzitter te richten waarin hij zijn ontslag meedeelt.

Artikel 8: Alle leden betalen een jaarlijks lidgeld. In geen geval is de terugbetaling mogelijk van de reeds betaalde lidgelden en andere bedragen.

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken.

Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 9: De Algemene Vergadering van de club moet gehouden worden voor 15 juni van het lopende seizoen.

Een Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden op verzoek van minstens 2 bestuursleden of van minstens 5 leden van de club.

De uitnodiging tot elke Algemene Vergadering gebeurt schriftelijk en minstens 8 dagen voor de vergadering.

Afdeling 2. Bevoegdheid en werking.

Artikel 10: Elke Algemene Vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid over de club. Elk lid van de club heeft in de vergadering één stem. Derden kunnen tot de vergadering worden toegelaten als raadgever. De stemming geschiedt bij gewone meerderheid der stemmen, tenzij in de uitnodiging anders is bepaald. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

Punten kunnen aan de dagorde van de vergadering worden toegevoegd wanneer hetzij 2 bestuursleden hetzij 5 leden dit aan de voorzitter van de vergadering vragen, zowel vooraf als ter zitting. De notulen maken hiervan melding.

Artikel 11: Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de club. Hij mag zich laten vervangen door een ander bestuurslid. Het is de voorzitter van de club die de uitnodiging tot de Algemene Vergadering en de dagorde opstelt. Hij mag in de dagorde laten opnemen wat de aanwezigheidsvereiste is om over een bepaald punt te stemmen, onverminderd andersluidende bepalingen van deze statuten.

Teneinde geldig te beslissen dienen minstens 3 bestuursleden aanwezig te zijn.

Artikel 12: De dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering moet minstens het volgende bevatten:

  1. Bespreking kasverslag voorbije seizoen
  2. Vastlegging lidgeld en uiterste inschrijvings- en betaaldatum
  3. Aanwijzing van de clubuitrusting voor het volgende seizoen
  4. Bespreking van de voorziene activiteiten voor het volgende seizoen
  5. Aanduiding van het bowlingcentrum voor het volgende seizoen.

Artikel 13: Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgesteld, te ondertekenen door de aanwezige bestuursleden. Elk bestuurslid krijgt een kopie van de notulen. Elk lid van de Algemene Vergadering kan een samenvatting van de besliste en onbesliste punten opvragen bij de secretaris.

Artikel 14: De leden van de club staan niet solidair in voor de verbintenissen van de club.

Hoofdstuk 3: Het bestuur

Afdeling 1. Samenstelling

Artikel 15: Het bestuur van de club bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de sportleider.

Er kunnen aanvullende bestuursfuncties worden uitgeschreven.

De mandaten zijn onbezoldigd.

Artikel 16: Het bestuur wordt verkozen in de Jaarlijkse Algemene Vergadering, telkens om de 3 jaar, en voor de eerste maal in mei 2000.

Ieder bestuurslid kan herkozen worden, mits deze zich opnieuw kandidaat stelt.

De verkozen bestuursleden treden in functie na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering waarin zij werden verkozen.

Ieder lid van de club kan zich kandidaat stellen voor één bestuursfunctie. De kandidaat moet minstens 2 jaar ononderbroken lid zijn van de club, gerekend vanaf de dag van inschrijving tot en met de dag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van verkiezing.

Ieder bestuurslid moet van onberispelijk gedrag zijn, dient de nodige inzet te leveren en moet bekwaam zijn om de functie uit te oefenen. Indien een bestuurlid hieraan niet voldoet, moeten de overige bestuursleden die functie bij unanieme beslissing vacant verklaren.

Indien geen kandidatuur voor een bepaalde functie wordt gesteld, kan die functie vacant verklaard worden.

De kandidaatstelling moet gebeuren in een brief aan  de voorzitter. De voorzitter moet deze brief ontvangen in de periode vanaf 15 april tot en met 30 april voorafgaande aan de dag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de verkiezing. Indien zich geen geldige kandidaten hebben aangeboden, dan gaat de bestuursverkiezing niet door. De bestuursleden in functie kunnen zich kandidaat stellen tot en met 8 mei in plaats van 30 april.

Artikel 17: Zo een bestuursfunctie vacant wordt, voorzien de overige bestuursleden in deze functie tot de eerstvolgende Algemene Vergadering door een lid als waarnemend bestuurslid aan te duiden. Dit lid moet de aanduiding aanvaarden.

Artikel 18: Elke wijziging aan de samenstelling van het bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de secretaris-generaal van de BBSF. Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan is de betreffende functie onmiddellijk vacant.

Afdeling 2: De bestuursvergadering.

Artikel 19: Het bestuur vergadert minstens driemaandelijks, doch zo vaak als de belangen van de club dit vergen.

Een bestuursvergadering moet bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek aan de voorzitter van minstens één bestuurslid.

Artikel 20: De voorzitter van de club, of bij verhindering een ander bestuurslid, zit de vergadering voor.

Teneinde geldig te beslissen dienen minstens 3 bestuursleden aanwezig te zijn. In geval niet alle bestuursleden aanwezig zijn, worden de afwezige bestuursleden zo snel mogelijk van de beslissingen op de hoogte gebracht.

De stemming gebeurt zoals in een Algemene Vergadering.

Derden kunnen tot de vergadering worden toegelaten als raadgever.

Artikel 21: Van elke bestuursvergadering worden notulen opgesteld, te ondertekenen door de aanwezige bestuursleden.

Elk bestuurslid ontvangt een kopie van de notulen. Elk lid van de club heeft inzage in deze notulen, op afspraak bij de secretaris.

Afdeling 3: Bestuursfuncties.

Artikel 22: De voorzitter heeft de algemene leiding van de club in handen, laat statuten, reglementen en besluiten naleven, plant en zit de vergaderingen voor en treedt op als vertegenwoordiger van de club.

Artikel 23: De secretaris verzorgt de administratie van de club, het opstellen van de notulen, alle briefwisseling en het bijhouden van de archieven.

Artikel 24: De penningmeester beheert de financiën van de club en voert een gedetailleerde boekhouding. Hij dient maandelijks het kasboek ter inzage voor te leggen aan de voorzitter, die tekent voor akkoord. Tijdens elke vergadering houdt hij het kasboek ter inzage.

Artikel 25: De sportleider zorgt voor de naleving van de verplichtingen der club naar aanleiding van de federatie van de club en zijn leden.

Artikel 26: De bestuursleden steunen elkaar in de uitoefening van hun functies.

Afdeling 4: Algemene bevoegdheden.

Artikel 27: Het bestuur neemt de dagelijkse leiding waar van de club, steeds in overeenstemming met de statuten en met de beslissingen van de Algemene Vergadering, waaraan het verantwoording verschuldigd is.

Artikel 28: Het bestuur beslist over de toetreding van leden.

Het bestuur legt het jaarlijkse lidgeld vast.

Het bestuur kan een lid uitsluiten wanneer het lid niet voldoet aan de verplichting tot bijdrage.

Het bestuur kan tevens een lid uitsluiten zo het lid niet voldoet aan statuten, reglementen en besluiten of zo het lid de algemene vereisten van sportiviteit en collegialiteit, zowel binnen als buiten de club, niet naleeft of zo het lid zich schuldig maakt aan verzuim of het aanbrengen van beschadiging of vervuiling.

Een dergelijke beslissing moet met unanimiteit van stemmen genomen worden. Het bestuur kan vooraf een aanmaning sturen of het lid een schorsing opleggen.

Het lid aan wie een sanctie werd opgelegd, kan dit enkel tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering opwerpen en om intrekking van de maatregel verzoeken.

Het bestuur kan voor de clubkas allerlei giften, bijzondere legaten, toelagen, publicitaire inkomsten en alle andere diverse inkomsten ontvangen.

Het bestuur doet de clubuitgaven in het kader van de doelstellingen van de club. Dit gebeurt met de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester.

Artikel 29: Het bestuur kan in tijd en ruimte beperkte delegaties verstrekken aan leden van de club.

Artikel 30: Indien een lid van de club door de BBSF of andere instantie bestraft werd met een geldboete, dan valt deze geldboete volledig ten laste van de persoon in kwestie.

Indien de club bestraft wordt met een geldboete, dan beslist het bestuur dat deze geldboete ten laste genomen wordt van de clubkas dan wel geheel of gedeeltelijk ten laste gelegd wordt van één of meerdere van de betrokken leden.